#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

 චක්‍රලේඛ..

#

චක්‍රලේඛ

පහත සඳහන් සබැඳි භාවිතා කරමින් අපගේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම චක්‍රලේඛ බාගත කරන්න

චක්‍රලේඛ 1
ප්‍රධාන ලේකම් චක්‍රලේඛ(අභ්‍යන්තර විගණන)-01/2020

චක්‍රලේඛ 2

චක්‍රලේඛ 3

චක්‍රලේඛ 4

චක්‍රලේඛ 5

#

චක්‍රලේඛ

පහත සඳහන් සබැඳි භාවිතා කරමින් අපගේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම චක්‍රලේඛ බාගත කරන්න

චක්‍රලේඛ 1

චක්‍රලේඛ 2

චක්‍රලේඛ 3

චක්‍රලේඛ 4

#

චක්‍රලේඛ

පහත සඳහන් සබැඳි භාවිතා කරමින් අපගේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම චක්‍රලේඛ බාගත කරන්න

චක්‍රලේඛ 1

චක්‍රලේඛ 2

චක්‍රලේඛ 3

චක්‍රලේඛ 4