අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT SOUTHERN PROVINCE

දකුණු පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තු නිල වෙබ් අඩවියට සපැමිණි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබගේ භාෂා මාධ්‍ය අනුව අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න