#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

Contact

Head Office

Southern Province Internal Audit Department

Chief Secretariat Office,Dahanayake Mw

Galle, Sri Lanka

Contact

(+94) 091-2222418/ 091-4944020

E-Mail

spintauditgalle@gmail.com

Internal Audit Director

Mr. A. H. G. Pradeep Indunil - (Director - Internal Audit )

Chief Secretariat Office,Dahanayake Mw

Galle, Sri Lanka

Contact

(+94) 091-2222418/ 071-1754577

E-mail

thanurachaminda@gmail.com

District Office

Internal Audit District Office - Galle

District Office,

Galle

Contact

(+94) 912247710

Fax

E-mail

gdistrictintauditsp@gmail.com

District Office

Internal Audit District Office - Matara.

District Office,

Matara

Contact

(+94) 0412238414 , 0414938158

Fax

(+94) 0412238414

E-mail

spintauditmathara@gmail.com

District Office

Internal Audit District Office - Hambantota.

District Office,

Hambantota

Contact

(+94) 0472256545

Fax

(+94) 0472256545

E-mail

spintaudithambanthota@gmail.com

GET IN TOUCH

To get more information you need, complete the application form below and send it to us.

oogle map js -->