#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව,    දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

Our Team

Our Team

District Office Matara

Mr. B.G. PADMASIRI SENIOR INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. M.D.D.S. SANDARUWANI INTERNAL AUDIT OFFICERs

Mr. K.N.ERANDIKA LAKMALI INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. J.D.N.SANJEEWANI INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. H.M.CHATHURANI THILANKA INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. S.SERASINHAGE INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. D.S. MANAMPERI INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. M.ISANKA SANJEEWANI INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. U.A.RANAWAKA INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. H.A.SITHARI NIMREKA INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. T.U. CHATHURIKA INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. P.V.RUVINI SEWWANDI INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. V.PRASADE MALINDHA INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. P.DISANAYAKA DEVELOPMENT OFFICER

Ms. A.G. THARANGA DARSHANI DEVELOPMENT OFFICER

Ms. H.K.DUSHANI NIMANTHIKA DEVELOPMENT OFFICER

Mr. L.C.HENDAWITHARANE K.K.S.

Head Office Southern Province

Mr. A. H. G. Pradeep Indunil - (Director - Internal Audit
Contact No - 071-1754577
e-mail - prdpindunil@gmail.com

Mr. H. G. S. M. Kumara Chief Management OFFICER

Mr. N.C. AJITH KUMARA SENIOR INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. H.L.I.S. PRIYANTHA SENIOR INTERNAL AUDIT OFFICER

Mrs.W.D.P. SIRIWARDENA SENIOR INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. D. JAYASEKARA SENIOR INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. W. NIMAL SENIOR INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. D.L.A. RUBASINGHE SENIOR INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. M.N. PRABATH INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. G.H. SANDARUWAN INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. S.K.L.S. PRIYANKARA INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. A.D. JAYATHILAKA INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. M.U.U.D.ZOYSA RAJAPAKSE INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. K.B.PABASARA NANDHASIRI INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. T.IRESH PRIYANKARA INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. W.M.NADEEKA IROSHANI INTERNAL AUDIT OFFICER

District Office - Galle

Mr. A. M. Sumith Priyanga - (Internal Auditer)
Contact No - 0719516571

Ms. M.K.CHATHURIKA ROSHANI INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. G.G.AJITH PREMALAL INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. G.G.SUPUN SADHARUWAN INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. P.L.W. PRASANGIKA MADUMALI INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. M.E.CHAMILA CHATHRANGA INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. T.GAYAN DANUSHKA INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. H.A.W.M.JAYANA SURESHANI INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. G.K.LAKSHMI DAMAYANTHI INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. N.E.KUMARI DEVELOPMENT OFFICER

Ms. M.P.N. KRISHANTHI DEVELOPMENT OFFICER

Mr. T.T.WELIVITA DEVELOPMENT OFFICER

MS. P.H.S.P. THRUSHI DE SILVA DEVELOPMENT OFFICER

Mr. K.G.C. MADUMALI DEVELOPMENT OFFICER

Mrs. H.M.M.C.HERATH MANAGEMENT ASSISTANT

Mr. S.T.S. MANDARA MANAGEMENT ASSISTANT

Mr. A.S.I.DE SILVA MANAGEMENT ASSISTANT

Mr. D.S.S.DE SOYZA MANAGEMENT ASSISTANT

Mr. R. G. W. GUNASEKARA MANAGEMENT ASSISTANT

Mrs. M.H .MALLIKA GRADUATES SCHEMES

Mrs. K.B.GANEWATHTHA K.K.S

Mr. M.T. ARIYATHILAKA DRIVER

District Office Hambantota

Mr. U.A.S. JAYAMALI INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. S.S. WICKRAMARATHNA INTERNAL AUDIT OFFICER

Mrs. W.J. SAMANMALEE INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. N.P. KARUNATHILAKA INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. H.W.RANDIKA UDHAYANGANI INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. K.L.CHATHURIKA PRIYANGANI INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. W.A.H.K.WIJESINGHA INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. S.W.P.THILINI ISHARA INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. D.M.WIJESINGHA INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. L.G.DEEPIKA SADAMALI INTERNAL AUDIT OFFICER

Ms. D.M.B.HIMESHA SADAMALI INTERNAL AUDIT OFFICER

Mr. B.S.M.N.INDRAKANALI DEVELOPMENT OFFICER

Ms. TECLA SUBASINGHE MANAGEMENT ASSISTANT

Mr. K.H.RANDIKA GRADUATES SCHEMES

Mr. W.K.M.S.JAYALAL GRADUATES SCHEMES

- google map js --> - google map js -->