#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව      දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

අප අමතන්න

ප්‍රධාන කාර්යාලය

දකුණු පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, දහනායක මාවත

ගාල්ල, ශ්‍රි ලංකාව

දුරකථන අංක

(+94) 091-2222418/ 091-4944020

විද්‍යුත් තැපෑල ලිපිනය

spintauditgalle@gmail.com

අභ්‍යන්තර විගණන අධ්‍යක්ෂ -(වැබ)

එච්.කේ.එම්.ටී. චමින්ද මහතා

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, දහනායක මාවත

ගාල්ල, ශ්‍රි ලංකාව

දුරකථන අංක

(+94) 091-2222418/ 077-3282685/ 041-2229023 (නිවස)

විද්‍යුත් තැපෑල

thanurachaminda@gmail.com

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව, මාතර කාර්යාලය

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

මාතර

දුරකථන අංක

(+94) 0412238414 , 0414938158

ෆැක්ස් අංක

(+94) 0412238414

විද්‍යුත් තැපෑල

spintauditmathara@gmail.com

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව, හම්බන්තොට කාර්යාලය

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

හම්බන්තොට කාර්යාලය

දුරකථන අංක

(+94) 0472256545

ෆැක්ස් අංකය

(+94) 0472256545

විද්‍යුත් තැපෑල

spintaudithambanthota@gmail.com

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා

ඔබට අවශ්‍ය වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගැනීම සදහා පහත සදහන් අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර අපවෙත යොමු කරන්න