#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව      දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

විගණන විෂය පථය

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තු විෂය පථය

දකුණු පළාත් සභාවේ සියළුම අමාත්‍යාංශ, ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය, සභා ලේකම් කාර්යාලය, දෙපාර්තමේන්තු, කොමිෂන් සභා කාර්යාල ,ප්‍රඥප්ති යටතේ පිහිටුවා ඇති අධිකාරී මණ්ඩල හා ආයතන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට පවරා ඇති කාර්යයන් පිළිබඳව පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයාගේ එකඟතාවය මත පළාත් පාලන ආයතන හා වෙනත් ආයතනවල පාලන ඒකක,ගිණුම් ඒකක හා වැඩබිම් සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන මූල්‍ය කටයුතු හා වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් අදාල වන පොත්පත්, ලේඛණ,වාර්තා ලේජර්, චෙක්පත්, මුද්දර, මුදල් හා ඕනෑම ලේඛණයක් පරීක්ෂා කිරිම හා භාරයට ගැනිමේ අයිතිය.

අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී විශේෂ පරීක්ෂණ මෙහයවීම් හා එම පරීක්ෂණවලදී උද්ගතවන තත්ත්වයන් මත අවශ්‍ය නිලධාරින්ගෙන් හා පුද්ගලයින්ගෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනිම.

වෙනත් රීතියක් හෝ විධිවිධානයක් යටතේ රිති සත්භාවය ආරක්ෂා කළ යුතු යයි නියම කර ඇති අවස්ථාවක ඒ සඳහා ඊට අදාල ලියවිලි පරීක්ෂා කිරීමට ලබා දිය යුතුය.

දකුණු පළාත් සභාව යටතේ විගණනය කිරිමට බලය ඇති ආයතන සාරාංශය

----මෙතනින් බලන්න------