#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

අපේ කණ්ඩායම...

අපේ කණ්ඩායම

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, මාතර

අදීෂ වේරගොඩ මහතා,කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

බී.ජී. පද්මසිරි මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එම්.ඩී.එස්. සඳරුවනි මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ජේ.ඩී.එන්.සංජීවනි මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එස්.සේරසිංහ මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ඩී.එස්.මනම්පේරි මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එම්.ඉසංකා සංජීවනි මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

යූ.ඒ. රණවක මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එච්.ඒ.සිතාරි නිම්රේකා මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ටී. යූ. චතුරිකා මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ජී. වී. රුවිනි සෙව්වන්දි මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

වී.ප්‍රසාද් මලින්ද මහතා, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

කේ.එල්.සී. ප්‍රියංගනී මහත්මිය,අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එච්.එම්.සී.තිලංකා මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එච්.ඩබ්.ආර්.උදයංගනී මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

පී. දිසානායක මහත්මිය, සංවර්ධන නිලධාරී

ඒ.ජී. තරංගා දර්ශනි මහත්මිය, සංවර්ධන නිලධාරි

එච්. කේ. දුෂානි නිමන්තිකා මහත්මිය, සංවර්ධන නිලධාරි

එල්.සී.හෙන්දාවිතාරණ මහත්මිය, කා.කා.ස.

දකුණු පළාත් ප්‍රධාන කාර්යාලය


එ්. එච්. ජී. ප්‍රදීප් ඉඳුනිල් මහතා - (අධ්‍යක්ෂ - අභ්‍යන්තර විගණන)
දුරකථන අංක - 071-1754577
විද්‍යුත් තැපෑල - prdpindunil@gmail.com


එ්. එම්. සුමිත් ප්‍රියංග මහතා - (අභ්‍යන්තර විගණක)
දුරකථන අංක - 071-9516571

එච්. ජී. එස්. එම්. කුමාර මහතා, කලමනාකරණ සේවා නිලධාරි

එන්.සී. අජිත් කුමාර මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එච්.එල්.අයි.එස්. ප්‍රියන්ත මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ඩබ්ලිව්.ඩී.පී. සිරිවර්ධන මහත්මිය,ජ්‍යෙෂ්ඨ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ඩී. ජයසේකර මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ඩබ්ලිව්. නිමල් මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ඩී.එල්.ඒ. රූබසිංහ මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ජී.එච්. සඳරුවන් මහතා,අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එස්.කේ.එල්.එස්. ප්‍රියංකර මහතා,අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ඒ. ඩී. ජයතිලක මහතා, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එම්.යූ.යූ.ඩී.සොයිසා රාජපක්ෂ මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

කේ.බී.පබසරා නන්දසිරි මහත්මිය,අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ඩබ්ලිව්.එම්. නදීකා ඉරෝෂනි මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ජී.ජී.සුපුන් සඳරුවන් මහතා, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එච්.ඒ.ඩබ්ලිව්.එම්.ජයනා සුරේෂනී මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එස්.වී.සඳුනිකා පමෝදි මහත්මිය, සංවර්ධන නිලධාරි

ඩී. වත්සලා සෙව්වන්දි මහත්මිය, සංවර්ධන නිලධාරි

පී. එච්. එස්. පී. තරුක්ෂි ද සිල්වා මහත්මිය, සංවර්ධන නිලධාරි

කේ. ජී. සී. මදුමාලි මෙය, සංවර්ධන නිලධාරි

ආර්. ජී. නදීකා ගුණසේකර මහත්මිය, කළමනාකරණ සේවා නිළධාරි

එස්.ටී.එස්.මන්දාර මහතා, කළමනාකරණ සේවා නිළධාරි

ඒ.එස්.අයි.ද සිල්වා මහතා, කළමනාකරණ සේවා නිළධාරි

ඩී.එස්.එස්.ද සොයිසා මහත්මිය, කළමනාකරණ සේවා නිළධාරි

කේ.බී.ගනේවත්ත මහත්මිය, කා.කා.ස

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, ගාල්ල

ඒ. එම් සුමිත් ප්‍රියංග මහතා-(අභ්‍යන්තර විගණක) දුර අංකය - 0719516571

ඩබ්.කේ. එන්. ප්‍රියදර්ශීකා මහත්මිය, සංවර්ධන නිලධාරී

එම්.කේ.චතුරිකා රෝෂිනි මහත්මිය,අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ජී.ජී.අජිත් ප්‍රේමලාල් මහතා, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ජී.කේ.ලක්ෂ්මි දමයන්ති මහත්මිය අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එම්.එන්. ප්‍රභාත් මහතා,අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ටී. ඉරේෂ් ප්‍රියංකර මහතා, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

පී.එල්.ඩබ්ලිව්. ප්‍රසංගිකා මධුමාලි මහත්මිය,අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එම්.ඊ.චමිල චතුරංග මහතා,අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ටී.ගයාන් දනුෂ්ක මහතා,අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

බී. ජී. කෞෂල්‍යා කාරියවසම් මෙය, සංවර්ධන නිලධාරී

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,හම්බන්තොට

එස්. ටෙක්ලා මහත්මිය, කලමනාකරණ සේවා නිලධාරී

යූ.ඒ.එස්. ජයමාලි මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එස්.වික්‍රමරත්න මහතා, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ඩබ්ලිව්.ජී.ජේ. සමන්මලී මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එන්.පී. කරුණාතිලක මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ඩබ්ලිව්.ඒ.එච්.කේ.විජේසිංහ මහත්මිය අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එස්.ඩබ්ලිව්.පී.තිලිනි ඉෂාරා මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ඩී.එම්.විජේසිංහ මහතා, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

එල්.ජී.දීපිකා සදමාලි මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

ඩී.එම්.බී. හිමේෂා මධුමාලි මහත්මිය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

බී.එස්.එම්.එන්. ඉන්ද්‍රකනාලි මහත්මිය,සංවර්ධන නිලධාරි

කේ.එච්.රන්දික මහතා, සංවර්ධන නිලධාරි

ඩබ්ලිව්.කේ.එම්.එස්.ජයලාල් මහත්මිය,සංවර්ධන නිලධාරි

"> ">