#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

පින්තූර ගැලරිය...

#

2021 වර්ෂය සදහා තත්වාගණනය නොකල මතයක් ලබා ගැනිමේ ඇගයිම් අවස්ථාව

#

ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

#

දෙපාර්තමේන්තුවට නව වෙබ් අඩවියක්

#

පළාත් විගණන කමිටු රැස්වීම

#

දකුණු පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන අධ්‍යක්ස ලෙස ඒ.එච්.ජි.ප්‍රදීප් ඉදුනිල් මහතා 2023.01.24 රාජකාරි ආරම්භ කිරිම

#

පළාත් විගණන කළමනාකරණ කමිටුව 2023-03-01

#

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු වල විශේෂ විගණන පිළිබඳ සාකච්ඡාව.(2021.03.17)

#

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු වල විශේෂ විගණන පිළිබඳ සාකච්ඡාව.(2021.03.17)

#

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු වල විශේෂ විගණන පිළිබඳ සාකච්ඡාව.(2021.03.17)

3.880224}, map: map, icon: image }); }