#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

පින්තූර ගැලරිය...

#

2019 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සදහා තත්වාගණනය නොකළ මතයක්

#

ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

#

දෙපාර්තමේන්තුවට නව වෙබ් අඩවියක්

#

පළාත් විගණන කමිටු රැස්වීම

#

කාර්තු වාර්තාව ප්‍රධාන ලේකම්තුමා වෙත භාරදීම

#

2021 වර්ෂයේ සුභ මොහොතින් වැඩ ආරම්භ කිරිම

#

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු වල විශේෂ විගණන පිළිබඳ සාකච්ඡාව.(2021.03.17)

#

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු වල විශේෂ විගණන පිළිබඳ සාකච්ඡාව.(2021.03.17)

#

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු වල විශේෂ විගණන පිළිබඳ සාකච්ඡාව.(2021.03.17)

3.880224}, map: map, icon: image }); }