#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව      දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

විගණන විෂය පථය

විගණන වර්ග

1. මූල්‍ය විගණනය (Financial Audit)

2. පද්ධති විගණනය (System audit)

3. කාර්ය සාධන විගණනය (Performance Audit)

විගණනය කලයුතු ක්ෂේත්‍ර

1. CBG,PSDG, Provincial Development Plan / Projects

2. Purchasing and procurement procedure

3. Salary and payments

4. Financial Activities (cash book/vouchers/bank reconciliation/ salary and payments/ accounts)

5. Government officer advance account

6. Annual board of survey /Inventory

7. Vehicle control (including reserved vehicle)

8. Attendance / leave and days payment

9. Foreign Leave

10. Personal file and pension

11. Answer to the audit queries

12. Provincial officers security deposits

13. Audit and management committee meeting

14. Discipline and audit investigation

15. Implementing of decisions by the public committee to accounts

16. World bank aided projects

17. Tax paying

18. Activities to the national audit Act No.19 of 2018

19. Activities to the act of information right

20. Institution information computerization to the supervision of the parliament comity on public accounts

21. Inspection on damages and loss

22. Achievements of the 2030 decade of action –united nations sustainable development.

23. Implementation of Southern Provincial Councils 2020 -2024 strategic plan

24. Cadre (Including approved cadre and list of duties)