#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව      දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

සේවාවන්

සේවාවන්

චක්‍රලේඛ, මූල්‍ය රීති, මූල්‍ය ප්‍රකාශන, ගැසට් පත්‍ර, ප්‍රඥ්පති

#

චක්‍රලේඛ

අප දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛ පහත සදහන් Links භාවිතා කරමින් බාගත කරන්න

චක්‍රලේඛ 1

චක්‍රලේඛ 2

චක්‍රලේඛ 3

චක්‍රලේඛ 4

චක්‍රලේඛ 5

#

මූල්‍ය ප්‍රකාශන

අප දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කර ඇති මූල්‍ය ප්‍රකාශන පහත සදහන් Links භාවිතා කරමින් බාගත කරන්න

මූල්‍ය ප්‍රකාශන 1

මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2

මූල්‍ය ප්‍රකාශන 3

මූල්‍ය ප්‍රකාශන 4

මූල්‍ය ප්‍රකාශන5

#

ගැසට් පත්‍ර

අප දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කර ඇති ගැසට් පත්‍ර පහත සදහන් Links භාවිතා කරමින් බාගත කරන්න

ගැසට් පත්‍ර 1

ගැසට් පත්‍ර 2

ගැසට් පත්‍ර 3

ගැසට් පත්‍ර 4

ගැසට් පත්‍ර 5

#

ප්‍රඥප්ති

අප දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කර ඇති ප්‍රඥප්ති පහත සදහන් Links භාවිතා කරමින් බාගත කරන්න

ප්‍රඥප්ති 1

ප්‍රඥප්ති 2

ප්‍රඥප්ති 3

ප්‍රඥප්ති 4

ප්‍රඥප්ති 5

#

ආකෘති පත්‍ර

අප දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කර ඇති ආකෘති පත්‍ර පහත සදහන් Links භාවිතා කරමින් බාගත කරන්න

ආකෘති පත්‍ර 1

ආකෘති පත්‍ර 2

ආකෘති පත්‍ර 3

ආකෘති පත්‍ර 4

ආකෘති පත්‍ර 5

#

වෙනත් සේවාවන්

අප දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කර ඇති වෙනත් සේවාවන් පහත සදහන් Links භාවිතා කරමින් බාගත කරන්න

වෙනත් සේවාවන් 1

වෙනත් සේවාවන් 2

වෙනත් සේවාවන් 3

වෙනත් සේවාවන් 4

වෙනත් සේවාවන් 5