#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

පුවත් සහ සිදුවීම්

නවතම පුවත

දකුණු පළාතේ අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා නව වෙබ් අඩවියක් සකස් කර ඇති අතර ඒ හරහා බොහෝ මාර්ගගත සේවාවන් ලබා ගත හැකිය. එය දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්තුමා විසින් නිල වශයෙන් 2010-02 20 දින ප්‍රකාශයට (Published) පත්කරන ලදි.

Share:

පුවත්

සෑම වසරකම සකස් කරන ලද වාර්ෂික විගණන වාර්තාව නිල වශයෙන් ගරු. දකුණු පළාතේ ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලී ගමගේ මැතිතුමා වෙත පිළිගන්වන ලදි.

Share:

සිදුවීම්

කාර්තුමය වාර්තාව දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් ආර්. සී. ද සොයිසා මැතිතුමා වෙත අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජී. වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා විසින් නිල වශයෙන් පිළිගන්වන ලදි.

Share:

පුවත්

පළාත් විගණන ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්තුමගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සියළුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු, ආණ්ඩුකාර ලේකම්, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ලේකම්, සභා ලේකම්, නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරු සහ සියළුම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදි.

Share:

සිදුවීම්

පළාත් විගණන විගණන කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්තුමගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සියළුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු, ආණ්ඩුකාර ලේකම්, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ලේකම්, සභා ලේකම්, නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරු සහ සියළුම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදි.

පුවත්

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා ගණනය නොකළ පිරිසිදු මතය සඳහා ඇගයීම් සම්මානය ගරු. දකුණු පළාතේ ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය විලී ගමගේ මැතුතිමා විසින් ලබාගන්නා ලදි.

Share:
icon: image }); }