#
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත.
  • 091-2222418
  • spintauditgalle@gmail.com

 මූල්‍ය ප්‍රකාශන..

#

මූල්‍ය ප්‍රකාශනය

පහත සඳහන් සබැඳි භාවිතා කරමින් අපගේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම මූල්‍ය ප්‍රකාශන බාගත කරන්න

මූල්‍ය රීති 1

මූල්‍ය රීති 2

මූල්‍ය රීති 3

මූල්‍ය රීති 4

මූල්‍ය රීති 5

#

මූල්‍ය ප්‍රකාශනය

පහත සඳහන් සබැඳි භාවිතා කරමින් අපගේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම මූල්‍ය ප්‍රකාශන බාගත කරන්න

මූල්‍ය රීති 1

මූල්‍ය රීති 2

මූල්‍ය රීති 3

මූල්‍ය රීති 4

මූල්‍ය රීති 5

#

මූල්‍ය ප්‍රකාශනය

පහත සඳහන් සබැඳි භාවිතා කරමින් අපගේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම මූල්‍ය ප්‍රකාශන බාගත කරන්න

මූල්‍ය රීති 1

මූල්‍ය රීති 2

මූල්‍ය රීති 3

මූල්‍ය රීති 4

මූල්‍ය රීති 5